Privacy Policy

Data Privacy Statement

Bedankt voor uw interesse om voor Ontex te werken en voor uw online sollicitatie via ons e-recruitment platform. Sollicitaties kunnen niet worden verwerkt zonder de persoonsgegevens van de kandidaten te verwerken. 

Wettelijke principes voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

voor deelname aan het rekruteringsproces van Ontex bepalen dat de kandidaat-werknemer/kandidaat toestemming moet geven en moet bevestigen dat hij/zij akkoord gaat met de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit beleid en de toestemming voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Vragen, feedback, zorgen over de verwerking van gegevens kunnen worden gericht aan Ontex Group, Korte Keppestraat 21, 9320 Aalst-Erembodegem (België) of ontexinternational@ontexglobal.com.
Contactgegevens van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

Ontex heeft een algemeen beleid inzake gegevensbescherming (het beleid) dat het basiskader vormt voor de gegevens die via zijn website worden verzameld. Het beleid is te vinden op zijn website (www.ontex.com) door op de volgende link te klikken: http://www.ontex.com/. De contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking en de DPO zijn daar te vinden.

Reikwijdte en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die door Ontex worden verwerkt, zijn beperkt tot de gegevens die door de kandidaten rechtstreeks aan ons worden meegedeeld. Indien een kandidaat ervoor kiest om ons referenties te bezorgen, kunnen ook de gegevens die hierop betrekking hebben, worden verwerkt.

Ontex bewaart en verwerkt persoonlijke gegevens over toekomstige werknemers uitsluitend voor wervingsdoeleinden. De verwerking van die persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behandeling van uw sollicitatie. De gegevens die u in onze database hebt ingevoerd, kunnen door onze Ontex-recruiters, HR-professionals en contractuele derden worden ingezien. Zodra u uw interesse hebt geregistreerd of uw sollicitatie hebt ingediend, worden uw gegevens uitsluitend opgeslagen en verwerkt met het oog op rekruteringsactiviteiten binnen Ontex.

Verzameling van algemene gegevens en informatie (logbestanden)

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f van de GDPR verzamelt onze website bij elk bezoek een reeks algemene gegevens en informatie, die vervolgens tijdelijk worden opgeslagen in de logfiles van een server. Een logbestand wordt aangemaakt als onderdeel van de automatische registratie door het verwerkende computersysteem. Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen:

– Websitebezoek (datum, tijd en frequentie)

– Hoe u op onze website terecht bent gekomen (verwijzingspagina, hyperlink, etc.)

– Volume van de verzonden gegevens

– De browser en de browserversie die u gebruikt

– Het besturingssysteem dat u gebruikt

– De ISP die u gebruikt

– Het IP-adres dat uw ISP aan uw computer toekent wanneer u verbinding maakt met het internet.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is nodig voor de werking van de website om de functies van de website te kunnen vervullen en om de inhoud van onze website correct weer te geven. Wij gebruiken de gegevens ook om onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze IT-systemen te garanderen.

Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

Kandidaten dienen zich ervan bewust te zijn dat het in het kader van het aanwervingsproces noodzakelijk kan zijn dat persoonlijke informatie over de kandidaat aan derden bekend wordt gemaakt, zoals uiteengezet in het beleid. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens aan iemand anders doorgeven, zullen wij dit altijd zo veilig mogelijk doen. Daarom zullen uw gegevens alleen worden doorgegeven aan dienstverleners en partners die een strikt selectieproces hebben doorlopen en contractueel verplicht zijn om te voldoen aan de privacy verplichtingen. 

a) Overdracht tussen de maatschappijen van Group in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR

Wij geven uw persoonlijke gegevens door voor het afsluiten en uitvoeren van contracten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op onze website aan met de Groep verbonden ondernemingen binnen België, waar ze worden opgeslagen in centrale databanken en uitsluitend worden gebruikt voor interne facturerings- en administratiedoeleinden. Dit is met name noodzakelijk om u in staat te stellen gebruik te maken van al onze diensten. 

b) Overdracht aan verwerkers overeenkomstig art. 28 van de GDPR

Wij gebruiken software van een externe softwareleverancier voor onze job exchange en video recruitment platform, die zichtbaar kan zijn tijdens onderhoudswerkzaamheden aan of updates van de software. Wij hebben met elk van deze softwareleveranciers een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Voor de werking en optimalisatie van onze website en onze diensten, en voor de uitvoering van contracten (bijvoorbeeld voor centrale IT-diensten, webhosting of de verspreiding van nieuwsbrieven) werken wij samen met verschillende dienstverleners aan wie wij de gegevens verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van onze taken. 

Sommige van deze bedrijven werken voor ons door middel van orderverwerking en mogen de verstrekte gegevens daarom alleen gebruiken in overeenstemming met onze instructies. In dit geval zijn wij wettelijk verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gegevens bij de door ons aangewezen bedrijven. Om deze reden komen wij met deze bedrijven specifieke maatregelen voor de bescherming van gegevens overeen, die wij regelmatig controleren.

c) Overdracht aan derden overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c) en f), van de BBPR.

Ten slotte kunnen wij uw gegevens aan derden of overheidsinstellingen bekendmaken op grond van de geldende privacywetgeving wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld op bevel van een overheidsinstelling of een gerechtelijk bevel) of wanneer wij het recht hebben om dit te doen (bijvoorbeeld omdat het noodzakelijk is om dit te doen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of om onze rechten en belangen te doen gelden en afdwingen).

Uw rechten 

Uiteraard heeft u rechten in verband met het verzamelen van uw gegevens. Deze zetten we graag voor u op een rijtje. Als u gratis gebruik wilt maken van een van de volgende rechten, stuur ons dan een bericht. U kunt de volgende contactgegevens gebruiken en dan alleen de kosten betalen die uw provider in rekening brengt voor het versturen van het bericht per mail: gdpr@ontexglobal.com 

Voor uw eigen veiligheid behouden wij ons het recht voor om aanvullende informatie te vragen om uw identiteit te bevestigen wanneer wij een bestaande vraag beantwoorden. Indien identificatie niet mogelijk is, behouden wij ons ook het recht voor om uw vraag te weigeren te beantwoorden.

a) Recht op informatie

U heeft recht op inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens. 

b) Recht op correctie

U heeft het recht om de onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of aanvullen. 

c) Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, de verwerking onwettig is en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u bezwaar maakt tegen de verwijdering van de gegevens en deze nodig heeft voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking.

d) Recht op verwijdering van gegevens 

U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een wettelijke aanspraak.

e) Recht op informatie

Indien u gebruik heeft gemaakt van uw recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking, zullen wij alle ontvangers van uw persoonsgegevens informeren over de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, verwijderd of beperkt, tenzij dit onmogelijk is of onevenredige inspanningen vereist. 

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan ons of aan derden hebt verstrekt, in een gestructureerde, gemeenschappelijke en machineleesbare vorm te verkrijgen. Indien u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, zullen wij dit alleen doen als dit technisch haalbaar is.

g) Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de BBPR, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken in overeenstemming met artikel 21 van de BBPR. 

h) Recht van herroeping van de toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan de intrekking. Wij hopen dat u begrijpt dat het om technische redenen enige tijd zal duren om uw herroeping te verwerken, zodat het mogelijk is dat u in de tussentijd nog steeds mededelingen van ons ontvangt.

i) Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit

Als de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de privacywetgeving of als uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op een andere manier zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Zie voor details het privacybeleid op www.ontex.com.

Gegevens die wij verplicht zijn te bewaren in overeenstemming met wettelijke bepalingen, statuten of contractuele bewaarplicht worden beperkt in plaats van verwijderd om te voorkomen dat ze voor andere doeleinden worden gebruikt.

Opslagduur en verwijdering van persoonlijke gegevens

Door akkoord te gaan met deze Data Privacy Toestemming, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens voor een maximum van twee jaar bewaren nadat wij een beslissing hebben genomen over uw aanvraag. Na twee jaar worden uw gegevens automatisch verwijderd.

Links naar websites van andere bedrijven

Onze website bevat links naar de websites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen ter bescherming van de gegevens van andere websites die via deze links toegankelijk zijn. Vraag deze externe websites naar hun respectievelijke privacybeleid.

Wijzigingen in het privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat ons Privacybeleid te allen tijde voldoet aan de bestaande wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook als het Privacybeleid moet worden aangepast aan nieuwe of herziene producten of diensten.